ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1488 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124652018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกนกวรรณ ฉลอมสมบัติ

สาขาวิชา การตลาด รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre