ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1764 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124652015 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอังคณา จั่นแตง

สาขาวิชา การตลาด รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre