ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1773 ปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56124652006 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอุษณา กล้วยเนียม

สาขาวิชา การตลาด รุ่น 35 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre