ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2410 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122802027 ชื่อ - นามสกุล สิบตำรวจโทเชิดศักดิ์ กฐินทอง

สาขาวิชา นิติศาสตร์ รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre