ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2401 ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122802005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิตสุภา วัชระประดิษฐ

สาขาวิชา นิติศาสตร์ รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre