ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2223 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122762058 ชื่อ - นามสกุล นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ์

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 35 ห้อง 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre