ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2200 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122762037 ชื่อ - นามสกุล นายปฏิพัฒน์ นาคะเกศ

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 35 ห้อง 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre