ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2025 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122742015 ชื่อ - นามสกุล นายพชร บูรณพันธ์

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre