ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2165 ปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122742001 ชื่อ - นามสกุล นายธีรภัทร์ คำศิลา

สาขาวิชา การเมืองการปกครอง รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre