ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 901 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122692027 ชื่อ - นามสกุล นายพิสิฏฐ์ จิตรพันธุ์

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre