ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1053 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122692026 ชื่อ - นามสกุล นายอรรถพล รัตนะ

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre