ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1025 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122692005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุภัทรา บุนนาค

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre