ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 776 ปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122662014 ชื่อ - นามสกุล นางสาวญานิศา เหมพิจิตร

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ รุ่น 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre