ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 63 ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122435009 ชื่อ - นามสกุล นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์

สาขาวิชา การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre