ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 65 ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56122435005 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรทูลย์

สาขาวิชา การบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre