ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 51 ปริญญา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56121275033 ชื่อ - นามสกุล นางสาวอาทิตยา เวชกรณ์

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา รุ่น 15 ห้อง 2 แผน ก. (ปริญญาโท) บัณฑิตวิทยาลัย

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre