ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2671 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115922079 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเพ็ญผกา เรืองคำ

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้อง 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre