ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2674 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115922058 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรพีพัฒน์ ราชสมบัติ

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้อง 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre