ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2673 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115922051 ชื่อ - นามสกุล นายมงคลชัย ด้วงโสน

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้อง 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre