ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2649 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115922042 ชื่อ - นามสกุล นายณรงค์ฤทธิ์ ไกรฤกษ์

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้อง 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre