ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2659 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115922038 ชื่อ - นามสกุล นายธีระวัฒน์ คำอุดม

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้อง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre