ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2661 ปริญญา ศิลปบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115922016 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนริศรา น้อยเจริญ

สาขาวิชา การออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ห้อง 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre