ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2493 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115342047 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนีรนุช อินทร์มะณี

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre