ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2486 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115342042 ชื่อ - นามสกุล นางสาวณิชกานต์ เนตรทิพย์

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 9 นางสาวณิชกานต์ เนตรทิพย์

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 10 นางสาวนีรนุช อินทร์มณี

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 9 นางสาวณิชกานต์ เนตรทิพย์

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 10 นางสาวนีรนุช อินทร์มณี