ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2477 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115342038 ชื่อ - นามสกุล นายไกรวิชญ์ เนียมทับทิม

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 8 นายไกรวิชญ์ เนียมทับทิม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 7 นายธีรวีร์ สอนพรม

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 8 นายไกรวิชญ์ เนียมทับทิม