ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2481 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115342020 ชื่อ - นามสกุล นายเชิดศักดิ์ ทาประดิษฐ์

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre