ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2482 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115342017 ชื่อ - นามสกุล นางสาวญาณิศา มีแก้ว

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 47 นางสาวญาณิศา มีแก้ว

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 48 นายอดิศักดิ์ เขตการ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 47 นางสาวญาณิศา มีแก้ว

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 48 นายอดิศักดิ์ เขตการ