ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2484 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115332013 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐดนัย ปอพานิชกรณ์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre