ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2502 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115332005 ชื่อ - นามสกุล นายวรวัฒน์ น้ำผึ้งทอง

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (เทียบโอน) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre