ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2615 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115292023 ชื่อ - นามสกุล นายนราธิป ทับแจ่ม

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาห คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre