ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2611 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115292006 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐพงษ์ อนันทสุข

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาห คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 43 นายณัฐพงษ์ อนันทสุข

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 44 นายนราธิป ทับเเจ่ม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 43 นายณัฐพงษ์ อนันทสุข

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 44 นายนราธิป ทับเเจ่ม