ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2607 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115292005 ชื่อ - นามสกุล นายชาคริต ด้วงประดิษฐ์

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาห คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre