ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 2610 ปริญญา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115292001 ชื่อ - นามสกุล นายณัฐดนัย ว่องไว

สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาห คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 41 นาย คุณากร ยุติธรรม

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 42 นายณัฐดนัย ว่องไว

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 41 นาย คุณากร ยุติธรรม

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 42 นายณัฐดนัย ว่องไว