ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1220 ปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56115242001 ชื่อ - นามสกุล นางสาวนฤมล พวงสมบัติ

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 39 นางสาวศศิธร ศิริทัพ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 40 นางสาวนฤมล พวงสมบัติ

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 39 นางสาวศศิธร ศิริทัพ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 40 นางสาวนฤมล พวงสมบัติ