ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1909 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114742162 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชลธิชา สุขอยู่

สาขาวิชา การบัญชี ห้อง 3 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre