ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1906 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114742131 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเจนจิรา วีระเดช

สาขาวิชา การบัญชี ห้อง 3 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre