ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1902 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114742125 ชื่อ - นามสกุล นายคมเพชร เจริญสุข

สาขาวิชา การบัญชี ห้อง 2 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre