ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1896 ปริญญา บัญชีบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114742048 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกรรณิการ์ จวนสาง

สาขาวิชา การบัญชี ห้อง 1 คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre