ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1874 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114732023 ชื่อ - นามสกุล นางสาวมิ่งขวัญ ฆ้องกังวาน

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre