ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1870 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114732017 ชื่อ - นามสกุล นายปัณณวิชญ์ สมนึก

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 9 นายปัณณวิชญ์ สมนึก

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 9 นายปัณณวิชญ์ สมนึก

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 10 จ่าอากาศโทพงษ์พัฒน์ สัจจาริยาภรณ์