ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1866 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114732015 ชื่อ - นามสกุล นายกรดล สุขสงวน

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 9 เลขที่นั่ง 24 นายกรดล สุขสงวน

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 23 นายคมศร เขม้นกิจ

คันที่ 9 เลขที่นั่ง 24 นายกรดล สุขสงวน