ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1845 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712133 ชื่อ - นามสกุล นายศรัณย์ภัทร พานนุ่ม

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre