ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1806 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712119 ชื่อ - นามสกุล นางสาวฐิติมา อินหอม

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 6 นางสาวฐิติมา อินหอม

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 5 นางสาวประภาพรรณ มั่นใจ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 6 นางสาวฐิติมา อินหอม