ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1797 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712098 ชื่อ - นามสกุล นางสาวจุฑารัตน์ สุคันธกุล

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre