ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1785 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712084 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกัญญาภรณ์ ทองนนท์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre