ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1786 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712075 ชื่อ - นามสกุล นางสาวกาญจนณัฐ ฤทธิ์มะหันต์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre