ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1804 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712058 ชื่อ - นามสกุล นางสาวชุติมณฑน์ มานะไพศาลวรกุล

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 3 เกวรินทร์ โพธิ์เลี้ยง

นั่งรถคันที่ 8 เลขที่นั่ง 4 นางสาวชุติมณฑน์ มานะไพศาลวรกุล

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 3 เกวรินทร์ โพธิ์เลี้ยง

คันที่ 8 เลขที่นั่ง 4 นางสาวชุติมณฑน์ มานะไพศาลวรกุล