ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1839 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712041 ชื่อ - นามสกุล นางสาวรัตนา มูลน้ำอ่าง

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre