ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1790 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712038 ชื่อ - นามสกุล นางสาวเกษมณี ฤกษ์ทวี

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre