ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
-------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบัณฑิต

ลำดับที่เข้ารับ 1853 ปริญญา นิเทศศาสตรบัณฑิต

รหัสนักศึกษา 56114712018 ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวลักษณ์ มั่นศักดิ์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ภาพถ่ายของคุณ

Cinque Terre

ข้อมูลการจองรถและโรงแรมที่พัก

ข้อมูลการจองที่พักของคุณ

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 47 นันทวัน เกตุทอง

นั่งรถคันที่ 7 เลขที่นั่ง 48 นางสาวสุวลักษณ์ มั่นศักดิ์

ข้อมูลคู่พักของคุณ

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 47 นันทวัน เกตุทอง

คันที่ 7 เลขที่นั่ง 48 นางสาวสุวลักษณ์ มั่นศักดิ์